แบบประเมินหัวหน้าสำนัก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 325
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 766,933
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
2 ธันวาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจ
  พรบ.ความสงบเรียบร้อย
  พรบ.เทศบาล_แก้ไขถึง_ฉบับที่_14
  พรบ.เทศบาล ฉบับที่  14
  พรบ.ราชการแผ่นดิน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  - พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักาาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543]
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
  - พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ (ฉบับที่ 2)
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  - พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  - พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  - ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยข้อบ้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ท 2) พ.ศ. 2554)

Engine by MAKEWEBEASY